Prawo pracy

Employment

Przykładowy katalog spraw prowadzonych przez Kancelarię przedstawia poniższe zestawienie:

  • dochodzenie roszczeń pracowniczych i pracodawcy na etapie polubownym i sądowym,
  • reprezentowanie stron stosunku pracy przed sądami i innymi organami (np. Państwową Inspekcją Pracy),
  • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, w tym wobec ZUS,
  • reprezentacja pracowników i pracodawcy podczas tworzenia i realizacji układów zbiorowych pracy,
  • tworzenie aktów prawnych pracodawcy, w tym regulaminów pracy i wynagradzania,
  • tworzenie umów o zakazie konkurencji obowiązujących w trakcie i po ustaniu stosunku pracy,
  • doradztwo prawne na etapie nawiązywania, modyfikowania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • nadzór prawny nad respektowaniem praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy.